...
11
Feb
2017

انسانها ومعنای زندگی

انسانها ومعنای زندگی

انسانهای درجهان ما زندگی می کردند و می کنند،که در جامعه تاثیر گذاربودند و هستند.چه عواملی باعث شد تا بعضی انسانها نسبت به دیگران از ویژگی های برخوردار باشند،که جامعه به آنان احترام بیشتری بگذارد؟
آیا آنان:
«خطاهای دیگران را چون خطای خویش تحمل می کنند».( فنلن)
آیا:«از آهسته رفتن نترسیدند٫از بی حرکت ایستادن ترسیدند».(ضرب المثل چینی)
آیا:«تاریخ را می دانستند،و هم در گذشته زندگی می کردند و هم در حال ».( آلفرد روزنبرگ)
آیا باور داشتند:«سند پاره میشود،ولی قول پاره نمیشود».(ضرب المثل آلمانی)
آیامی پنداشتند باید:«به همه عشق بورز به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن».(شکسپیر)
آیا باور می کردند:«تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد.(ضرب المثل اسکاتلندی)
«وآیا تا به حال به معنای زندگی خود فکر کرده‌اید؟!»
«بدون شک در دنیای امروز ما که پر از فراز و نشیب‌های متفاوت است ما به این معنا احتیاج داریم. هر یک از ما باید معنایی برای زندگی خود پیدا کنیم. معنا زندگی هر کس خاص و ویژه خود اوست زیرا برداشت هر کس از زندگی متفاوت است. شخصیت هر فرد مجموعه‌ای است از استعدادهای بالقوه‌ای که در جودش قرار دارد، آنچه از کودکی در نحوه تربیت و تعلیم او در خانواده آموخته و آنچه جامعه به او می‌دهد مجموعه‌ای است از باورها، نگرش‌ها و باید و نبایدهایی که هنجارهای یک جامعه است.پس هر فرد متناسب با آنچه که از گذشته به همراه دارد معنایی خاص خود را برای زندگی متصور می‌شود».(ویکتورفرانکل)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.