outlast-the-past-background-blur-deep-blue
11
Feb
2017

انسانها ومعنای زندگی

انسانها ومعنای زندگی

انسانهای درجهان ما زندگی می کردند و می کنند،که در جامعه تاثیر گذاربودند و هستند.چه عواملی باعث شد تا بعضی انسانها نسبت به دیگران از ویژگی های برخوردار باشند،که جامعه به آنان احترام بیشتری بگذارد؟
آیا آنان:
«خطاهای دیگران را چون خطای خویش تحمل می کنند».( فنلن)
آیا:«از آهسته رفتن نترسیدند٫از بی حرکت ایستادن ترسیدند».(ضرب المثل چینی)
آیا:«تاریخ را می دانستند،و هم در گذشته زندگی می کردند و هم در حال ».( آلفرد روزنبرگ)
آیا باور داشتند:«سند پاره میشود،ولی قول پاره نمیشود».(ضرب المثل آلمانی)
آیامی پنداشتند باید:«به همه عشق بورز به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن».(شکسپیر)
آیا باور می کردند:«تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد.(ضرب المثل اسکاتلندی)
«وآیا تا به حال به معنای زندگی خود فکر کرده‌اید؟!»
«بدون شک در دنیای امروز ما که پر از فراز و نشیب‌های متفاوت است ما به این معنا احتیاج داریم. هر یک از ما باید معنایی برای زندگی خود پیدا کنیم. معنا زندگی هر کس خاص و ویژه خود اوست زیرا برداشت هر کس از زندگی متفاوت است. شخصیت هر فرد مجموعه‌ای است از استعدادهای بالقوه‌ای که در جودش قرار دارد، آنچه از کودکی در نحوه تربیت و تعلیم او در خانواده آموخته و آنچه جامعه به او می‌دهد مجموعه‌ای است از باورها، نگرش‌ها و باید و نبایدهایی که هنجارهای یک جامعه است.پس هر فرد متناسب با آنچه که از گذشته به همراه دارد معنایی خاص خود را برای زندگی متصور می‌شود».(ویکتورفرانکل)