16
Jun
2016

«انسان برای خویشتن»

«انسان برای خویشتن»

…«انسان میتواند خود را با بردگی سازگار کند ، اما با کاهش دادن کیفیتهای روحی و فکری خود نسبت به آن واکنش نشان میدهد ؛ آدمی میتواند خود را با فرهنگی پر از عدم اعتماد و دشمنی هماهنگ سازد ولی با ضعف و بیهوده شدن واکنش نشان میدهد ، انسان میتواند خود را با شرایط فرهنگی که خواستار سرکوب کردن تمایلات جنسی است انطباق دهد ، ولی در رسیدن به این هماهنگی همانطور که فروید نشان داده است ، دچار روان نژندی میشود . بشر میتواند خود را تقریبا ً با هر انگاره فرهنگی سازگار کند ، اما اگر فرهنگ مخالف طبع وی باشد دچار اغتشاش روحی و عاطفی شده و این اغتشاش او را وادار میکند تا شرایط را تغییر دهد زیرا قادر به تغییر طبع خود نیست…انسان به منزله برگ کاغذ سفیدی نیست که بتوان موضوع و متن فرهنگ را بر آن انگاشت ؛ بلکه موجودی انباشته از انرژی بوده و واجد صفات مشخصی است ، که ضمن هماهنگ کردن خود در برابر شرایط خارجی ، واکنشهای ویژه و معینی نشان میدهد»…

«انسان برای خویشتن» – اریک فروم