19
Mar
2017

تصاویری از لنگرود

علی زند وکیلی – چشم سیاه
با تصاویری از لنگرود
______________________
در نظربازی ما بی خبران حیرانند
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست
ماه و خورشید همین آینه می گردانند
مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار
ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند
مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم
آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند
عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا
ما همه بنده و این قوم خداوندانند…

blob:https://web.telegram.org/2b90c27c-81e7-4629-9760-7c4037992155