4
Jul
2016

« واکنش غیر طبیعی در برابر وضعی غیر طبیعی رفتاري طبیعی است.»

« واکنش غیر طبیعی در برابر وضعی غیر طبیعی رفتاري طبیعی است.»

…«زنـدگی براي هر فرد سرنوشت اوست و این سرنوشت براي هر کس چیز دیگري است افراد مختلف و سرنوشت هاي مختلف با یکـدیگر قابـل مقایسه نیستند و هیچ موقعیتی تکرار نخواهد شد هر موقعیتی پاسخ و واکنش ویژه اي لازم دارد گاهی انسان در وضعی قرار می گیردکه مجبور است به سرنوشت شکل دهد و آنرا مجسم سازد گاهی لازم است فرصت را غنیمت شمارد به تفکر پردازد و به نعمات زندگی خود بیاندیشد گاهی نیز باید سرنوشت را بپذیرد و بار رنج را بدوش بکشد هر موقعیتی با یکتا بودن خود مشخص است و معمولا تنهـایک پاسخ درست در برابر هر پیش آمدي وجود دارد»…(ویکتورفرانکل-روانشناس)