...
7
Sep
2016

Four Seasons

مسیرجاده ای
راهر چهارفصل
برای پیاده روی می روم…

هربارکه ازآن گذرمی کنم
گذشته ام راورق می زنم
گذشته ای که با آن زندگی نمی کنم
اما
به او محتاجم
تامسیر
تغییرات امروزم را ببینم…

هرفصل پیغامی دارد
و
من
خودرا
با آن معنا می کنم
وبه راهم ادامه می دهم…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.