outlast-the-past-background-blur-deep-blue
10
Apr
2017

Meaning of Life

همه چیز بستگی به ما دارد ما می توانیم دنیا را تاریک ببینیم ویا اینکه با همه تیرگی هایش زیبا هم ببینیم ما وفقط ما به زندگی مان معنا می دهیم و با سلیقه های شخصی هم آن راارزش گذاری می کنیم دیگران حاشیه هستند خوب است ما خود را با حاشیه ها معنا نکنیم.