12
May
2016

اولین روز مدرسه در قطب شمال

اولین روز مدرسه در قطب شمال

…اولین روزکه وارد مدرسه شدم دانش آموزان را می دیدم که قبل از وارد شدن به محوطه مدرسه کفش های خود را در می آورند و با جوراب و یا پوشیدن کفش دیگروارد کلاس می شوند…من هم آنروز وقتی به چکمه های پوشیده از برف خود نگاه کردم چکمه ها خودرا در آوردم وبا جوراب وارد مدرسه شدم اما روزهای بعد کفش دیگری برای استفاده درمحوطه مدرسه برای خود تهیه کردم.
در قطب شمال در مدارس٫موسسات دولتی و…درفصل سرما و برف همه قبل از وارد شدن کفش های خود را در می آورند تا فضای آموزشی و کار کثیف نشود و همین رویه خود بخود بعنوان عادت درتمام طول سال هم رعایت می شود.