Month

August 2016

31
Aug
2016

Life Process

درکودکی وقتی به گلها نگاه می کردم دوست داشتم جایم را با آنها عوض کنم شادی آوربود… نوجوانی هم گاه گلی از...
Read More
24
Aug
2016

حقایق زندگی

انسانها گاه دلشان می گیرد اما غمگین نیستند گاه دوست دارند تنها باشند اما افسرده نیستند گاه هم می خواهند بارشان رابردارند...
Read More
18
Aug
2016

تغییرشرایط

تغییرشرایط …در«چهاردیوار»٭داشتم قدم می زدم که صدای «وزوز»مگس به گوشم رسید…دنبال صدا گشتم تا مهمان «ناخوانده»را پیدا کنم…وقتی هم پیدایش کردم از...
Read More
13
Aug
2016

Cute Fox

روباه درقطب شمال …روباه از جمله حیواناتی است که تا حال در محل زندگی خود(قطب شمال)بیشترازدیگرحیوانات دیده ام…امروز یکی از آنها خیلی...
Read More
4
Aug
2016

Be Kind to Yourself

زمانیکه بخواهید وصیت نامه بنویسید متوجه خواهید شد تنها کسی که سهمی از دارایی تان ندارد خودتان هستید… پس تا زنده هستید...
Read More