4
Aug
2016

Be Kind to Yourself

زمانیکه
بخواهید وصیت نامه بنویسید
متوجه خواهید شد
تنها کسی که سهمی از دارایی تان ندارد
خودتان هستید…

پس تا زنده هستید
نسبت به خود
سخاوت داشته باشید…

تولستوی