Month

January 2017

20
Jan
2017

Firefighters

«آتش نشانان»٭ …بعدازمدتی که در قطب جاافتادم پی گیر«کارداوطلبانه» در منطقه شدم…عزیزی کاردر«آتش نشانی»را مطرح کرد من هم قبول کردم…روزاول بعدازتوضیحات «سرپرست...
Read More
9
Jan
2017

Life

گاهی درهیاهوی همه «آوازهای غمگین» زندگی ما به امید چشم های که «آوازلالایی» را می خوانند زندگی می کنیم…