9
Jan
2017

Life

گاهی
درهیاهوی
همه
«آوازهای غمگین» زندگی

ما
به امید
چشم های
که
«آوازلالایی» را می خوانند
زندگی می کنیم…