outlast-the-past-background-blur-deep-blue
15
Feb
2017

kindness

خیلی چیزها
را هنوز
درموردش نمی دانم
و
هرگز هم
به خود
اجازه نداده ام
تا ازاو
سوالی داشته باشم
چون مهم نبود
اما
یک چیز
را خوب
در مورد او می دانم
مهربان وبخشنده است
همین برای من کافی ست…✯
______________________
✯-با الهام از شعر ناظم حکمت