Month

May 2016

27
May
2016

My Belief

«باور من» یکی ازسوالهای عمومی که بعد ازسخنرانی می شود این است که:«می توانم از باورهاتان بپرسم؟»…علیرغم اینکه سوال به سخنرانی های...
Read More