...
22
May
2016

Public Speaking

«سخنرانی درجمع»٭

…چند روز پیش «سخنرانی درجمع»توسط شاگردان مدرسه صورت گرفت که برای من تجربه جالبی از فضای آموزشی بود که قبلأ ندیده بودم.
دانش آموزان کلاس اول تا دهم دراین سخنرانی شرکت داشتند از هر کلاس بین سه الی پنچ دانش آموز کاندید شده بودند…«سخنرانی در جمع»جزء دروس درسی مدرسه است…دانش آموزان در رده سنی مختلف طبقه بندی شدند ودرسالن باز مدرسه که دانش آموزان٫معلمین و خانواده هاشان جمع شده بودند سخنرانی کردند چهارداورهم انتخاب شدند تا نفرات اول تا سوم رابرگزینند.
برای من که اولین بار«سخنرانی کودکان»راازنزدیک می دیدم فضای جالب وتوام با احساس بود…از اینکه کودکان درسنین پایین این اعتمادبه نفس رادرخود می د یدند و یاد می گرفتند علیرغم استرس های سخنرانی جلوی دهها نفر صحبت کنند قابل تحسین و قدردانی بود…دومین مسئله ای که توجه من را جلب کرد انتخاب سوژه سخنرانی دانش آموزان بود که به انتخاب خودشان بود و عمدتأ به مشکلاتی که در فضای خانه داشتند اشاره کرده بودند و…روز زیبایی بود.
———————
٭-public speaking

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.