Month

March 2016

29
Mar
2016

Forgiveness

دیر زمانی ست آنچه از “ما بهتران” برمن روا داشته اند بخشیده ام… دیرزمانی ست آنچه حتی “خودی ها” از پشت “نیشی”...
Read More
23
Mar
2016

Pasta Dinner

“کار داوطلبانه” روز شنبه (گذشته) در محل زندگی ما “روز فامیلی” بود…ارگانی که سازماندهی “روز فامیلی” را بعهده داشت،تقاضای عضو داوطلب کرده...
Read More
15
Mar
2016

Magic Word

“کلمات جادوئی” …از قرار معلوم استفاده از کلمات “قولونبه وسولونبه” مد شده بود…هر دوستی که چند کتابی خوانده بود،در بحث های خیابانی...
Read More