...
26
Mar
2016

Paying Attention

“توجه داشتن”

بدنبال جمع آوری اطلاعات در مورد” دلایل ناهنجاری بعضی کودکان در محیط خانواده”بودم که به فیلم” پدر آندیگری” (با اقتباس از رمان خانم پرینوش صنیعی به همین نام) برخوردم ،فیلم تلاش دارد از زوایای مختلف به این مسئله ( ناهنجاری) بپردازد با توجه به اینکه به مسائل دیگر هم اشاره دارد اما من بیشتر توجه ام در مورد دلیل” اختلال روحی کودک” بود… که در فیلم” عدم توجه گرفتن از اعضای خانواده و اطرافیان”،” مقایسه کودکان نسبت بهمدیگر “،دعوای پدر و مادر جلوی بچه”،تحقیر شدن و توجه نگرفتن،و “قلدری کودکان دیگر “و…بخوبی به نمایش داده می شود… همه بازیگزان بخصوص کودکی که در این نقش بازی می کند ،عالی کار کرده اند،فیلم زیبائی بود …*
—————————————————————————-
*-بعنوان تماشاگر که در حوزه سنیما اطلاعات محدودی دارم،فیلم رازیبا دیدم.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.