outlast-the-past-background-blur-deep-blue
Day

March 29, 2016

29
Mar
2016

Forgiveness

دیر زمانی ست آنچه از “ما بهتران” برمن روا داشته اند بخشیده ام… دیرزمانی ست آنچه حتی “خودی ها” از پشت “نیشی”...
Read More