...
29
Mar
2016

Forgiveness

دیر زمانی ست
آنچه از “ما بهتران” برمن روا داشته اند
بخشیده ام…

دیرزمانی ست
آنچه حتی “خودی ها” از پشت “نیشی” زده اند
بخشیده ام….

و
دیر زمانی ست
دوباره متولد
و با درونم آشتی کرده ام
تا جهان اطرافم را بهتر بشناسم…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.