...
1
Apr
2016

Hope

گاه
“سایه درون”
در پیچ و تابهای زندگی
یاس و ناامیدی را
در گوش مان زمزمه می کند
اما
می توان
مسیر جاده های را رفت
که گلهای فراوانی دارد …

گاهی
دستان ما را می گیرد
و مارا
به تاریکی فرا می خواند
اما
می توان
به پنچره روشنائی
نزدیک شد…

گاه هم
تلاش می کند
مارادر گذشته نگه دارد
تا با آن زندگی کنیم
اما
می توان
بگونه ای زندگی کرد
که
آغازش
همین امروزباشد…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.