10
Mar
2016

Care About Each Other

گفته بود:
“بدون تو نمی توانم زندگی کنم”
به فکر فرو رفتم
و
نگران شدم…

از آن روز به بعد
اما
بیشتر از خودم
مواظبت می کنم
تا اتفاقی برای او نیافتد…