...
16
Mar
2016

Advise

“پند و اندرز دادن”

…برای نوشیدن چای به قهوه خانه رفتم،آقای مسن ایرانی را هم در قهوه خانه دیدم و بعد از اجازه ازاو در کنارش نشستم…با هم شروع به صحبت کردیم و او مدام نصیحت می کرد:”اینکار را بکن و آن کارو انجام نده”…من هم گوش می دادم و می گفتم :”چشم،حتما”…چند هفته بعد در همان قهوه خانه با چند جوان که همسن پسرم بودم آشنا شدم،آنها هم شروع کردندبه نصیحت کردن و گفتند :”نسل شما اینطوز بود و آنطور و…شما باید خودتان را با شزایط امروز و ما تطبیق دهید”…در جواب گفتم :”زاست می گوئید،چشم حتما”…*
—————————
*-ونکوور-٢٠١٥

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.