...
15
Mar
2016

Magic Word

“کلمات جادوئی”

…از قرار معلوم استفاده از کلمات “قولونبه وسولونبه” مد شده بود…هر دوستی که چند کتابی خوانده بود،در بحث های خیابانی سال ۱۳۵۸ از “کلمات جادوئی” استفاده می کرد،جمعی هم که بگوش ایستاده بودند،می گفتند:”طرف خیلی می داند”…یک روز هم به دوستی گفتم:” من می دانم،تو خیلی می دانی،اما اگر کمی ساده تر صحبت کنی،بهترشنونده متوجه خواهد شد”،دوستم پرسید:”مثلأ چطوری؟”…گفتم: “بجای اینکه بگوئی “اپورتونیسم”،بگو “فرصت طلب”،یا بجای “بورژوازی” بگو “سرمایه داری” و…قول دادکه اینکار را انجام دهد،اما باز وقتی بحث ها داغ می شد،هر کدام با استفاده از “کلمات جادوئی” همدیگر را محکوم و یا مدعی بیشتردانستن می شدند و…ما خود با همدیگر مهربان نبودیم…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.