23
Mar
2016

Pasta Dinner

“کار داوطلبانه”

روز شنبه (گذشته) در محل زندگی ما “روز فامیلی” بود…ارگانی که سازماندهی “روز فامیلی” را بعهده داشت،تقاضای عضو داوطلب کرده بود…من هم بعنوان عضو داوطلب به جلسه رفتم…لیست کارهای درخواستی را روی تخته دیواری نوشته بودند…من هم قبول کردم”،ما کارونی”(پستا) برای بیست نفر درست کنم و کردم…روز جشن هم همه “ماکارونی” خوردند،چون غذای دیگز آمده نشده بود..روز خوبی بود…