...
27
May
2016

My Belief

«باور من»

یکی ازسوالهای عمومی که بعد ازسخنرانی می شود این است که:«می توانم از باورهاتان بپرسم؟»…علیرغم اینکه سوال به سخنرانی های من ارتباطی ندارد اما بدلیل کنجکاوی بارها از من پرسیده اند ومن هم تلاش کرده ام پاسخی بدهم که بتواند حال و هوای «غیرچهارچوبی» من را توضیح بدهد:

«باورمن»

سعی کرده ام همیشه کارهای درزندگی انجام بدهم که دیگران نکرده اند جاهای بروم که دیگران نرفته اند(ویا کمتر رفته اند) به باورهای فکر کنم که دیگران آن را قبول ندارند وازدیوارباورهای بگذرم که مرادرچهارچوب قرارندهند به کسانی کمک کنم که دیگران آنان را طرد کرده اند به همه احترام می گذارم وراه خود را می روم راستش حال با خود و دیگران بهترزندگی می کنم…من چالشهای زندگی را برای معنا دادن به زندگی دوست دارم…امیدوارم جواب سوال راداده باشم»…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.