19
Jan
2017

Meaning of Life

«معنا بخشیدن به زندگی»

۱-«اگر انسان چیزی خلق کند،زندگی اش می تواند با معنا باشد، در اینجا انسان از خود سئوال می کند : من برای چه زنده هستم؟
۲- انسان معنا را در شیوه تجربه کردن زندگی ، یا کسی را دوست داشتن،می بیند.در اینجا انسان از خود می پرسد:من برای چه کسی زنده هستم؟
۳-انسان معنا را در هنگامه غوطه وری در مشکلات سنگین در می یابد طرز برخوردی که ما نسبت به رنج برمی گزینیم در جایی که ما با یک سرنوشت غیر قابل تغییر روبرومی شویم.(یک بیماری غیر قابل علاج،مرگ یک عزیز، یک موقعیت ناامید کننده و…)در این جاست که زندگی می تواند معنا شود در اینجا انسان از خود می پرسد: چرا نگرش مثبت در برابرسرنوشت غیر قابل تغییر و اجتناب ناپذیر نداشته باشم؟…

(ویکتورفرانکل-روانشناس)