17
Jul
2016

Land

مگرمی شود
ازسرزمینی گفت
که
فقط شادی داشته باشد!؟

هرسرزمینی
سرگذشت خودرا دارد و
دغدغه های خودرا می نویسد و
آواز می دهد…

عشق را از نگاه خود تعریف می کند
و
رازگل ها
را با مردمانش نغمه سرمی دهد…

هرسرزمینی
صدای خود را دارد
که
گاه صداها به گوش مردمان سرزمین خودش هم نمی رسد…

هرسرزمینی
شادی و غمهای خود را دارد
ومردمانش
با آن
به زندگی
خود معنا می دهند…