...
7
Aug
2016

Eye Mask

«چشم بند»

۱-در دوران کودکی هرازگاهی با دوستان «چشم بند»بازی می کردیم…بازی اینگونه بود که «چشم بند» به چشم بسته می شد و فرد می بایست آندیگری را در محوطه ای که درنظر گرفته بودند پیدا کند…بازی پرهیجانی بود که همه لذت می بردند…

۲-دردهه شصت گذرم به «چهاردیوار»افتاد…یکی از ابزارهای اذیت و آزار«چشم بند»بود که گاه روزهای متوالی باید در«راهروهای انتظار»برچشم می بستیم…روزهای سختی ازخاطرات«چشم بند»بود…

۳- درقطب شمال برای چندماه بیست وچهارساعته «روزروشن» داریم…بیشترمردم سعی می کنند که پنچره های خانه را پوشش بدهند تا درتاریکی بخوابند و جمعی هم از «چشم بند»که به «چشم بند خواب» معروف است استفاده می کنند تا به خواب بروند…

گاه درمقطعی اززندگی ما بعضی چیزها می توانند نقش «مخرب»در روحیه ما ایجاد کنند واما درمقطع دیگرآن نقش ها می توانند تغییر کنند…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.