...
29
Aug
2016

«تعریف های رویایی»

«تعریف های رویایی»

۱-درطول چندین دهه که با کتاب خواندن الفتی پیدا کرده ام ٫می توانم بگویم که عمدتأ درلابلای کتابها و نوشته ها ازراهروهای «عشق»بارها و بارها صحبت شده است که گاه حالت رویایی را به خواننده منتقل می کند و خواننده هم عمدتأ دنبال آن «حلقه گمشده» در زندگی که گفته می شود«عشق واقعی» می گردد و…

۲-درعالم واقعیت که فرصتی شد تا با عزیزان از زندگی خانوادگی صحبتی داشته باشم…گلایه از «شریک زندگی» بیشترمی شنوم…گلایه های که قبل اززندگی فرد مقابل را چون رویا در ذهن پرورش می دادند اما بعد بیشترنگرانی ها را انعکاس می دهند…

۳-مشکل کجاست؟ همه چیز به نگاه ما برمی گردد…نگاه ما برداشتی از محیط زندگی٫باورهای فرهنگی و کتابهای است که می خوانیم و«عشق» را که بالطبع به انسانها انرژی فوق العاده ای درپیش برد زندگی می دهد با رویایی تلقی کردن آن(ابدی) تعادل زندگی خود را بهم می زنیم در حالیکه «عشق»درهرمرحله از زندگی تعریف خاص خود را دارد و در هر مرحله از زندگی هم برای بقای آن باید تعریفی را جستجو کرد که با تعریف زندگی دیگران(مقایسه کردن)هم فرق دارد…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.