13
Aug
2016

Cute Fox

روباه درقطب شمال

…روباه از جمله حیواناتی است که تا حال در محل زندگی خود(قطب شمال)بیشترازدیگرحیوانات دیده ام…امروز یکی از آنها خیلی به من نزدیک شد ومن هم فرصت این را داشتم که ازاو عکس و فیلم بگیرم…خیلی زیبا بود…