...
21
Jul
2016

«سلام کردن ولبخند زدن»

«سلام کردن ولبخند زدن»

…یکی از کارهای زیبایی که درابتدای ورود به ونکوور(کانادا)ازطرف مردم دیدم این بود که موقع رد شدن از کنارهم وقتیکه صورت در صورت قرار می گرفتند سلام می کردند و یا لبخند می زدند…
…تا جاییکه یادم است در گذشته این رویه در مکانهای کوچک(مانند زادگاهم)که همه همدیگررا می شناختند عادی بود وهمیشه هم برای من این حالت خوشایند بود…
…واما تجربه زندگی درقطب شمال بگونه دیگریست که باعث شد روی دلایل آن بیشترمتمرکزبشوم٭…
…درقطب شمال سلام کردن ٫لبخند زدن٫حال و احوال کردن من با دیگران درابتدا سوال برانگیزشد چرا که عمدتأ برای«سلام کردن» پیشقدم نمی شوند…واما سوالاتی که من حدس می زدم آنها از رفتارمن داشته باشند…«آیا من از فرهنگ دیگری آمده ام؟ آیا رفتارمن بدلیل عدم اعتماد به نفس است؟و»…
…مدت شش ماه ازسفرمن به قطب شمال می گذرد و بیشترمردم (بومی وغیربومی) مرا می شناسند وحال می دانند که رویه پیشقدم شدن برای «سلام دادن»(به کوچک و بزرگ)از طرف من عادی ست…
…در یک کشور نوع رفتارها درشهرهای مختلف می تواند با هم فرق زیادی داشته باشد…
——————–
٭-یکی از دلایل عمده می تواند طبیعت سرد و خشن قطب باشد اما خودنیازدارم بیشترروی آن متمرکز بشوم.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.