13
Feb
2016

فسنجان (فسنجون)

فسنجان (فسنجون)

…در قطب چیزی که بیشتر از همه ابتدا آدم درگیر آن است،این است که چگونه باید در سرما دوام آورد؟ و وقتی این مرحله پشت سر گذاشته می شود، مهمترین مسئله بعدی تهیه مواد غذائی برای زنده ماندن است. قیمت هادر اینجا چندین برابر شهر می باشد.(در مطالب بعدی عکس از تفاوت قیمت ها خواهم گذاشت)…
…و اماامروز بعداز گذشت یک ماه در قطب هوس فسنجان کردیم و تصمیم گرفتیم برای شام درست کنیم…و درست کردیم ،برنج که خیلی شل شد اما فسنجان وجدانأ خوب در آمد.