23
Feb
2016

مردمان قطب و بو میان کانادا

مردمان قطب و بو میان کانادا

..در کتابهای درسی در مورد” مردمان اسکیمو” و” سرخ پوست ” اشاراتی شده و همچنین فیلم های زیادی در اینمورد ساخته اند…اما تجربه شخصی من از آنها…در قطب شمال ” اسکیمو “خواندن به مردمان بومی توهین تلقی می شود،در اینجا به آنها می گویند، اینویت(١) یعنی “مردم”،که در قطب شمال زندگی می کنند…اما مردمانی که دور از قطب هستند،می گویند ،”اولین بومیان”(٢) در واقع اولین بومیانی که اینجا بوده اند و از “سرخ پوست “خواندن بدشان می آید…بی اندازه مردمان دوست داشتنی و مهربانی هستند…
———————————-
١-inuit
٢-first nation