5
Oct
2017

«میهمان نوازی»

«میهمان نوازی»

محل زندگی ما در قطب شمال دورافتاده است (۱)و بهمین دلیل محدودیت های هم دارد٫یکی ازمحدودیت ها نداشتن داروخانه است٫ داروها از طریق هواپیما ارسال می شود و گاهأ هم بدلایل زیاد بدستمان نمی رسید.
داروهای من هم چند هفته ایست که ارسال آن به تعویق افتاده است٫ازعزیزی(انگلیسی زبان) خواهش کردم وقتی به شهرمی رود داروهای من را از داروخانه بگیرد.امروزاین عزیز به من تلفن کرد و گفت:«نسخه پیچ داروها می خواهد با تو تلفنی صحبت کند»…آنطرف تلفن به زبان فارسی گفت:«سلام آقای بهبودی من …هستم٫ببخشید با مشکل مواجه شدید اما بزودی مرتفع خواهد شد».بعد هم شروع به صحبت انگلیسی کرد (که فکر می کنم بدلیل دوست عزیز انگلیسی زبان من بود که سوتفاهمی بوجود نیآید).بعدازمن خواست اگر به شهر آمدم به خانه شان بروم و…
دوست عزیز من بعدازگرفتن داروها به من تلفن کرد و پرسید:«مگرتو داروخانه چی را می شناسی؟».درجواب گفتم:«نه».بعد گفت:«تعجب کردم که چگونه ترا نمی شناسد به خانه اش دعوت کرده است!».
من هم گفتم:«ریشه فرهنگی دارد وشرقی ها به میهمان نوازی معروفند».
برای اواولین برخورد تلفنی بین من و «داروخانه چی» جالب بود…
______________________________________
۱-رفت و آمد ازطریق هواپیما صورت می گیرد٫در زمستان بمدت دوماه تریلرو ماشین ها از جاده یخی استفاده می کنند ود رتابستان محموله های سنگین از طریق کشتی به محل ما می رسد.