16
Mar
2017

«نوروز»

«نوروز»

سال جدید برای مردمان هر ملتی پیامهای خوبی را بهمراه دارد در این پیامها چهار چیز بیش از همه برجسته می شود:۱) شادی کردن.۲) یاد عزیزانی که در کنارشان نیستند گرامی می دارند.۳) تلاش می کنند کدورت ها را کناربگذارند وآشتی کنند و۴) به انسانهای که مشکلات مالی دارند کمک می کنند.«نوروز»هم همینگونه است.
از دوران کودکی تا به امروزدرمحیط خانواده واجتماع بارها وبارها دیده ام که چگونه تلاش می شود،این چهارچیزرا درایام «نوروز» پیش ببرند.من نیزبه سهم خودبه همه دوستان تبریک می گویم ویاد عزیزانی که درجمع مان نیستند،گرامی می دارم واگر هم درسال گذشته(که بزودی خواهد آمد) ویا سالهای دورتراشتباهی از من در فضای مجازی ویا حقیقی سرزده به بزرگواری خود و«نوروز» ببخشاید.
هرروزتان نوروز.ماندگار بمانید.