7
Jul
2016

«پل خشتی »

گذشته
همیشه
پلی بود
بسان” پل خشتی” ایستاده
تا امروز
را زیبا ببینم
تو
از یاد
نمی روی…