25
Oct
2016

چگونه ماندن

روزی که تصمیم گرفت
خانه را ترک کند
درها به رویش باز بودند…
و
بعدها هم که تصمیم گرفت
برگردد
خانه او را گرم درآغوش کشید…

گاهی
رفتن
پایان یک زندگی نیست
بلکه
شاید آغازی باشد
برای چگونه ماندن…