9
Mar
2016

Day Care

“کمک برای نگهداری از بچه”

…از فروشگاه بیرون آمدم،و بعد به تابلوی اعلانات که در بیرون از فروشگاه نصب شده بود،نگاهی کردم تا از وضغیت شهر اطلاع پیدا کنم…در میان اعلانات چشمم به اطلاعیه ای برخورد که در خواست “کمک برای نگهداری از بچه” دوساله را داشتند و نوشته بوذ:” برای چهار ساعت پنچاه دلار” می دهند…بفکر فرو فتم، که به آنها برای “نگهداری از بچه”کمک کنم ،خصوصا این روزها بدلیل دور بودن ازنوه مان این گزایش بابچه بودن هم درمن زیاد شده است…زنگ زدم و خانمی گوشی را برداشت،گفتم :”من اطلاعیه شما زا دیدم،حاضرم یک روز هفته از بچه تان نگهداری کتم،پولی هم نمی خواهم”…خانم پشت تلفن سکوت کرد،دلیل سکوت هم برای من منطقی یود،بهررو من هنوز در این شهر غریبه هستم و طول می کشد تا اعتماد ایجادشوذ و دوما بدلیل مرد بودن تقاضای من در این شهرکوچک غیرطبیعی بود…خانم که مادر بچه بود گفت:”باید با شوهرم صحبت کنم”…و این گونه جواب دادن یعنی نه محترمانه…بعد شماره تلفن و آدرس خانه ام رابه او دادم…احساس خوبی داشتم،همین که تلاش کردم،تا خلاء نوه مان را بگونه ای پر کنم،برای من ارزشمند بود…روز زیبایی داشتم…