6
Mar
2016

Global Warming

گرم شدن زمین

…از اوایل ماه ژانویه تا پایان مارس تردد کامیون و ماشین برای حمل و نقل مواد غذائی و مواد دیگر به منطقه ما (قطب شمال) شروع و به اتمام می رسد…امسال اما این تردد از پایان ژانویه برای ماشین های سنگین شروع شد که دلیلش هم این بودکه سطح ذخامت یخ (جاده یخی) زیاد نبود…درسا لهای گذشته درجه هوا در این فصل سال منهای ٤٥ الی ٥٠ درجه بود در حالیکه اکنون منهای ٢٠درجه می باشد،و این مسئله باعث شد،تاتردد کمترو به قیمت محصولات غذائی و… هم اضافه شود…و متاسفانه دیروزهم تریلری که عازم منطقه ما بود در نیمه های راه بدلیل شکستن یخ قسمتی از تریلر زیر آب رفت(عکسش را در صفحه ام گذاشته ام) که خوشبختانه خسارت جانی برای کسی نداشت…ازطرف دیگر کامیون های سنگینی که مواد غذائی و…به منطقه ما وارد کرده اند، حال در برگشتن با مشکل مواجه هستند…