19
Jun
2016

یاری گرفتن

گاه
دستت
برای یاری گرفتن
دراز می شود…
و
تو درها را
با ضربان قلبت صدا می کنی
درها
به رویت باز نمی شوند…
اما تو
تکان خوردن
پرده های پنچره
راازبیرون خانه می بینی…

درکش دشوار است
اما
می توان از آن عبور کرد٭…
—————-
٭-خاطرات دهه شصت