12
Apr
2016

Meaning Of Life

می شود به تیک تیک ساعت درچهاردیوارخانه گوش داد تا زمان بگذرد
می شود پنچره ها راهم بازکردتا بادی روح انگیز به درون خانه بوزد
می شود زانوی غم بغل زد وبرای خود لالايی غمگین خواند
می شود اما قامتی راست کرد و «بهار دلنشین» را زمزمه کرد
می شود با دیوارایستاده ای حرف زد که حرفی برای گفتن ندارد
و
می شود اما با انسانهای هم صحبت کرد که زندگی رانفس می کشند
می شود سقف خانه خود را زیر آواردید وغصه خورد
می شود هم به خود گفت:«آسمان هر خانه ای داستانها دارد من سقف م را بسازم».

می شود زندگی را هرجوربخواهیم معنا کنیم…