15
Jun
2016

آشنایی فرهنگی

آشنایی فرهنگی

…دیروزبا یکی ازعزیزان بومی برای آگاهی بیشتراز فرهنگ شان با هم وقت ناهاری گفتگویی داشتیم…تمرکز سوالات من در مورد «رقص ها» و همچنین «بازیهای محلی» آنها بود واو هم برای من توضیح داد…بعد او از من در مورد «رقص های ایرانی» سوال کرد ومن هم لپ تاپم رابازکردم و از تنوع رقص های ملیت های مختلف(یوتوب) برای اوبه نمایش گذاشتم و همزمان خود هم از فرصت استفاده کرده وباهر آهنگی می رقصیدم…باورش نمی شد که آن همه تنوع رقص داشته باشیم…روزخوبی بود.