...
6
Jun
2016

Tipi (also tepee or teepee)

«چادرمخروطی »(تی پی)٭

…«چادرمخروطی» که به چادر«سرخ پوستان»(بومیان) هم معروف است از پوست حیوانات درست شده و در گذشته خانه و محل زندگی بومیان بوده است و امروزاما در نقاط مختلف بعنوان دکور که جاذبه توریستی هم دارد برپا می شود…چادری که در عکس می بینید دیروزدرمحل زندگی ما برپا شده است.
——————————
٭- Tipi (also tepee or teepee)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.