21
Nov
2016

«اندوه ها »و«شادیهای» زندگی ام

«اندوه ها »و«شادی های» زندگی ام
را به دو جاده تقسیم کردم
و
بعد از خود پرسیدم:«چه کسی مسئول اندوه ها در زندگی ام بود؟»
سوال سختی بود
اما
بعد ازکلنجاربا خود جواب دادم:«خودم»

ازجاده «شادی ها» هم دلیل شادمانی زندگی ام را پرسیدم:وبازگفتم:«خودم »
بعد
هم که دیگر بهانه ای برای سرزنش و مقصردانستن دیگران نمانده بود
دوباره وارد جاده زندگی شدم
تا
«اندوه ها» و «شادی های» دیگری را تجربه کنم…