8
Dec
2016

Empathy

همدلی

وقتی عزیزی از«خودکشی »حرف می زند و آن را در غالب شوخی وخنده عنوان می کند به راحتی از کنارش نگذرید صحبت کردن از «خودکشی» ابتدا با حرف زدن در مورد آن شروع می شود ووقتی هم فرد نتواند کمک بگیرد به مرحله بعد یعنی «چگونه خودکشی کردن» را برنامه ریزی می کند.در اینگونه موارد لازم است به چند نکته ساده توجه کنیم :

۱) هرگز به طرف مقابل در هیچ شرایطی نگوید «این چرت وپرت ها چیه که می گوئی» موضوع را جدی تلقی کنید.
۲) از پند واندرزهای «بدون پشتوانه » که جنبه تخریب شخصیتی را بهمراه دارد پرهیزکنید.
۳)در چنین شرایطی(اگر نسبت به خودکشی اگاه نیستید)درکنارفردباشید وبه او بگوید:«من در هر شرایطی در کنار تو هستم وتو از حمایت من برخورداری وخوشحال می شوم در این مورد با کسی صحبت کنی که آگاهست،ومی تواند کمک کند».
۴) اگراین اجازه را دارید که بغلش کنید تا حس کند در کنارش هستید حتما اینکار را انجام دهید.