16
May
2016

” بهار وتابستان”درقطب شمال

ترجمه آزاد شعر” بهار وتابستان”درقطب شمال اثر

VALERIE IPKARNER.
———————-
غروب آفتابی طولانی
برف‌ها در حال آب شدن
ماسه‌ها ی شنی سر بیرون آوردن
کت‌های سنگین زمستانی را دیگر باید آویزان کرد
همه چیز وهر چیز در حال آغاز شدن است…

مرغابی ها
پروازکنان با آوازشان
دوباره به خانه برمی گردند
گیاهان ظاهرمی شوند
و
بچه‌ها با برف های که در حال آب شدن هستند
بازی می کنند…

یخ‌ها که شکسته می شوند
آب‌ها بالا می آیند
نهنگ‌ها هم بر می‌گردند
ومردم
درغروب آفتاب طولانی
برای ماهیگیری می روند
وشهردرانتظار
دست های پر آنهاست
که به خانه برگردند
چه زیباست هوای ملایم…

بهار وتابستان
زیباست…