20
Apr
2016

Life

دل مشغله های
نوشته شده
گاه خوانده نمی شوند
اما
تو بنویس…

فریادها
گاه شنیده نمی شوند
اما
تو صدای
خودباش…

و
زندگی
هم گاه «بیرحم» می شود
اما
تو آن را
برای خود
معنا کن…