3
Jun
2016

“بی هدفی انسان را می کشد”

“بی هدفی انسان را می کشد”.(دکتر فرانکل)
“آیا تا به حال به معنای زندگی خود فکر کرده‌اید؟”

دکتر فرانکل(روانشناس)می گوید:”وقتی وارد اردوگاه کار اجباری آلمان ها شدم یک صحنه ی عجیبی دیدم و آن این بود که بسیاری از اسیر ها می مردند نه اینکه کسی آنها را بکشد بلکه به خودی خود می مردند. شروع به آمار گیری کردم، که ببینم از هر چند نفر چند نفر می میرند چند نفر زنده می مانند بعد از انجام این کار متوجه شدم، از هر ۲۸ نفر ۲۷ نفر می میرند ۱ نفر زنده می ماند ! از خود پرسیدم،علت مرگها چیست؟اولین ایده ای که به ذهنم رسید،این بود، که کسانی که زنده می مانند بدنی قوی و نیرومند و سالم دارند و کسانی که می میرند بدنی ضعیف و بیمار گونه … در بررسی ها دیدم،که افراد، سالم وقوی هم می میرند،ایده بعدی که به ذهنم رسید این بود که افرادی که دارای ضریب هوشی بالاتری هستند نمی میرند و برعکس کسانی که دارای ضریب هوشی پایین تری هستند می میرند چرا که فکر می کردم،افراد با هوش از هوش خود برای زنده ماندن استفاده می کنند بعد از بررسی های انجام شده متوجه شدم که اینگونه نیست و افراد باهوش نیز می میرند ! تصمیم گرفتم با زندانی ها مصاحبه کنم و جواب آنها را بر روی جلد پاکت سیگار و یا هر کاغذ در دسترس می نوشتم شروع به مصاحبه با افرادی که بلا شک تا چند روز آینده میمردند کردم سوالی که از آنها پرسیدم این بود که :« آیا برای آینده ی خودتان هدفی دارید ؟» «آیا در آینده منتظره کسی یا چیزی هستید ؟»…جالب این است که اکثر آنها به سوال پاسخ نه دادند ! آنها می گفتند:« که ما اسیر آلمانها هستیم و دیر یا زود خواهیم مرد پس فقط منتظر مرگ هستیم !»و عده ی کمی بودند که امیدوارانه منتظره آزادی بودند و برای دیدن خانواده شان لحظه شماری می کردند.او از این تحقیق این چنین نتیجه گیری می کند که:«کسانی می مردند که در زند گی هدفی و یا خواسته ای از آینده نداشتند و آن عده ی کم بخاطر حتی هدفی کوچک زنده ماندند»
لذا اگر زندگی کردن رنج بردن است، ناگزیر به خاطر زنده ماندن باید معنایی برای رنج بردن یافت.»٭…
———————————
٭-کتاب«درجستجوی معنای زندگی»(ویکتورفرانکل)