9
Jun
2016

Meaning of Life in All Circumstances

معنا دادن به زندگی در هر شرایطی

…گفت:«خودمو نمی فهمم دیگران رو درک نمی کنیم بین زمین و آسمان هم معلقم».پرسیدم:«می توانم بپرسم ازکی چنین حالتی داری؟».گفت:«چند ماهی بعداز آمدن به کانادا».گفتم:«سوالی از تو دارم و خواهش می کنم روی آن فکر کن بعد جواب بده»…پرسیدم:«طبق صحبت های قبلی خودت ٫تو تجربه سختی را پشت سرگذاشتی ودربدترین شرایط به خود و دیگران در آن مقطع امید و روحیه دادی اما حال در آن شرایط نیستی می توانم بپرسم که چه عاملی فکر می کنی باعث شده تا دچارچنین حالتی بشوی (ناامیدی)؟»…جوابی ابتدا نداد بعد گفت:«نمی دانم»…گفتم:«شاید یکی از دلایل اصلی این باشد که ما فکر می کنیم معنا دادن به زندگی فقط باید قرارگرفتن در شرایط دشوار زندگی باشد در حالیکه در بهترین شرایط زندگی هم باید معنایی برای زندگی کردن پیدا کرد وگرنه با مشکل روبرو خواهیم بود…آیا تو اینطورفکر نمی کنی؟»…بفکرفرو رفت و ادامه نداد اما قرارشد بعد بیشتر درمورد آن صحبت کنیم…٭
———–
٭-خلاصه گفتگو