18
Aug
2016

تغییرشرایط

تغییرشرایط

…در«چهاردیوار»٭داشتم قدم می زدم که صدای «وزوز»مگس به گوشم رسید…دنبال صدا گشتم تا مهمان «ناخوانده»را پیدا کنم…وقتی هم پیدایش کردم از بودنش در آن محیط که فرصتی شده بود تا کمی از فضای متاثرکننده دورشوم خوشحال شدم…دقایقی با او گذ شت و بعد به او گفتم:«جای تو اینجا نیست»…وازلابلای پنچره بال زدو رفت…

…گاه درشرایط عادی خیلی چیزها درزندگی ما که احاطه مان کرده است٫ بی ارزش می شوند اما در مقطعی دیگرارزش پیدا می کنند…
———
٭-سال ۱۳۶۵