...
19
Sep
2016

The Meaning of Life

معنای زندگی

…یکی از ویژگی های خوب انسانها این است که در هرشرایطی که قرار بگیرند٫ سعی می کنند معنای برای زندگی خود پیداکرده و به آن ادامه دهند و معنا حتمأ به این معنی نیست که در شرایطی که قرارگرفته اند ازخود انتظارات بیش از اندازه داشته باشند بلکه امیدواری آنها دربدترین لحظات زندگی ست…
دراین راستا من نیزدوره های را درزندگی گذراندم که سعی داشتم در شرایطی که قرارگرفته ام به زندگی ام معنا بدهم ٫یکی ازاین دوره ها ٫دوره طولانی مدت درسلول های انفرادی«چهاردیوار»های «ترس وحشت »بود دوره ای که شعارهای نوشته شده روی دیوارصدای امید و معنای زندگی رابرای من آوازمی داد…
بخش کوچکی از نوشته های روی دیوار:
————-
موج ز خود رفته ای، تيز خراميد و گفت:
هستم اگر می روم گر نروم نيستم(محمد اقبال لاهوری)
————————-
یوسف گم گشته باز آید به كنعان غم مخور(حافظ)
—————————-
در مسلخ عشق جز نكو را نكشند(خاقانی)
———————-
حلاج نشانیم که از دارنترسم
مجنون صفتانیم که در عشق خداییم(مولانا)
———————-
مشتاق گل از سرزنش خار نترسد
حیران رخ یارزاغیار نترسد(عمادالدين نسيمي)
———————
زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند(هوشنگ ابتهاج)
——————
من نگویم که کنون با کی نشین وچه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی(حافظ)
—————————
هر آنکس عاشق است از جان نترسد
یقین از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسد(باباطاهر)
———————-
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست(مولانا)
—————
گرم یادآوری یا نه ، من از یادت نمی کاهم
تو را من چشم در راهم(نیما یوشیج)
و…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.